Kodumasinate tootjad – mis on tootjavastutuse põhimõte

Kodumasinate tootjad 01

Kodumasinate tootjad ja nende roll keskkonna säästmisel on äärmiselt suur. Kuna enamik inimesi ümbritsevad igal sammul mitmed elektroonilised seadmed, samuti on neil ka kodus mitmeid kodumasinaid, suurendavad kodumasinate tootjad enda toodanguga nii inimeste tarbimist kui keskkondlikku jalajälge. Keskkonnale kahjuliku mõju vähendamiseks kehtib Eestis tootjavastutuse põhimõte, mis aitab kaasa jätkusuutliku tootmise ja tarbimise  juurutamisele.

Lugemiseks kulub sul vaid 4 minutit.

Kuidas on kodumasinate tootjad mõjutatud tootjavastutuse põhimõttest

Kodumasinate tootjad toodavad igal aastal sadu tuhandeid kodumasinaid, millest suurem osa jõuab peatselt ka uude koju. Kuigi kodumasinate eluiga on võrdlemisi pikk, olenevalt masina kasutamissagedusest ja hooldamisest umbes 10 aastat, saab ka nende eluiga üks päev otsa. Lisaks ohustavad töötavaid kodumasinaid uuemad mudelid, mis teevad tarbijate elu veelgi mugavamaks ja pakuvad enneolematuid võimalusi. Kui vana kodumasin on katki läinud või välja vahetatud uuema mudeli vastu, tekib tarbijal tihti küsimus: kuidas vana kodumasinaga edasi toimetada?

Kuna kodumasinate tootjad algatavad elektroonikaseadme eluringi, on neil oluline roll ka toodetud seadmete turult eemaldamisel. Eesmärgiga vähendada elektroonikaseadmetest, sealhulgas ka kodumasinatest, tekkivaid jäätmeid ning valest käitlemisest tingitud keskkonnakahju, loodi Euroopa Liidus WEEE direktiiv, mis kohustas kõiki liikmesriike võtma vastu seadusmuudatusi elektroonikaromudega ümberkäimiseks. EL direktiivi eesmärkideks on jätkusuutliku tarbimise ja tootmise suurendamine ning elektroonikajäätmete oluliselt suurenenud koguse kontrollimine EL liikmesriikides. Ka kodumasinate tootjad on mõjutatud nimetatud direktiivist, mis hakkas Eestis kehtima 2005. aastal Jäätmeseaduses tehtud muudatustega.

Miks peavad kodumasinate tootjad järgima tootjavastutuse põhimõtet

Kodumasinate tootjad peavad järgima oma tegevuses Jäätmeseaduses sätestatud punkte, kus näiteks §23 – §27 käsitlevad erinevate probleemtoodete, nii patareide, sõidukite, rehvide, akude kui elektroonikaseadmete ja kodumasinate käitlemise nõudeid. Lisaks rakendab Jäätmeseaduse §26 tootjavastutuse põhimõtte, mille raames on nii elektroonikaseadmete kui kodumasinate tootjad kohustatud vastutama nende valmistatud, müüdud või sisseveetud seadmetest tekkivate jäätmete kokku kogumise, ringlusest kõrvaldamise ja taaskasutusse suunamise eest. Lisaks sätestab tootjavastutuse põhimõte, et kodumasinate tootjad on kohustatud katma kõik nimetatud kohustustega kaasnevad kulutused. 

Kuigi tootjavastutuse põhimõte sätestab, et elektroonikaromu kogumise, kõrvaldamise ja taaskasutuse kulud katavad kodumasinate tootjad, võivad kohustused teatud juhtudel kanduda elektroonikaseadmete müüjatele. Nimelt ütleb Jäätmeseadus §26 ka seda, et turustajale kohaldatakse tootja kohta sätestatut, kui turustaja müüb edasi tooteid, mille on valmistanud või turule lasknud probleemtooteregistris registreerimata tootja. Millest tulenevalt on elektroonikaseadmete müüjale oluline kontrollida, kas kodumasinate tootjad on registreeritud Probleemtooteregistris PROTO – kui kodumasinate tootjad end registreerinud pole, vastutab müüdud seadmete kogumise, ringlusest kõrvaldamise ja taaskasutamise eest müüja.

Kodumasinate tootjad 02
Kodumasinate tootjad - mis on tootjavastutuse põhimõte 9

Kuulumine elektri- ja elektroonikaseadmete tootjate ühendusse

Elektroonikaseadmete ja kodumasinate tootjad on tootjavastutuse põhimõttes sätestatud punktide täitmise lihtsustamiseks koondunud Eesti Elektroonikaromu mittetulundusliku organisatsiooni. Organisatsiooni põhitegevuseks on nimelt kasutatud elektroonikaseadmete kokku kogumise, taaskasutamise ning ringlusest kõrvaldamise korraldamine vastavalt seaduses sätestatud korrale. Näiteks on organisatsioon loonud üleriigilise kogumiskohtade võrgustiku, lihtsustades nii kodumasinate tootjate kui tarbijate kohustuste täitmist.


Liitu tootjavastustusorganisatsiooniga

Ettevõtted, kes müüvad Eestis elektroonikaseadmeid, peavad liituma tootjavastutusorganisatsiooniga.