30 jaanuaril 2006 võttis Vabariigi Valitsus vastu määruse nr 26, millega asutati Riiklik probleemtoote-register (ametlik lühend PROTO). Määruse tekst: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=988587

Riikliku probleemtooteregistri vastutav töötleja on Keskkonnaministeerium ja volitatud töötleja Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus.
 
Registrisse peavad end registreerima kõik Eesti turul tegutsevad probleemtoodete Tootjad. PROTO peab arvestust Eestis turule lastud ja Eestisse sisseveetud probleemtoodete koguste kohta ning nendest probleemtoodetest tekkinud jäätmete taaskasutamise ja kõrvaldamise kohta.

PROTO võimaldab saada ülevaate probleemtoodete Eesti Vabariiki sisse toomisest, müügist ja probleemtoodetest tekkinud jäätmete käitlusest. Riik saab registriandmete alusel kontrollida, kuidas täidab tootja temale pandud kohustust probleemtoodetest tekkivate jäätmete käitlemise korraldamisel. Registri alusel on identifitseeritavad Eestisse sisse toodavad probleemtoodete kogused, Eestis turule lastud toodete osakaal nii tooteliikide kui ka tootjate kaupa. Tänu sellele on võimalik tuvastada, kui palju iga tootja on protsentuaalselt oma tooteid turule lasknud ning nõuda neilt jäätmehoolduskulude katmist vastavalt turuosalusprotsendile. Samuti on võimalik identifitseerida, millises mahus probleemtoodetest tekkinud jäätmeid kogutakse, taaskasutatakse, kõrvaldatakse ja eksporditakse.

Isik, kes veab Eestisse sisse või toodab probleemtooteid (ehk Tootja Jäätmeseaduse § 23 mõistes), on kohustatud esitama määrusega sätestatud andmeid PROTO-le. Registri poolt nõutavad andmed on järgmised:

1. Nimi, äriregistrikood, postiaadress, EHAK kood, EMTAK kood, volitatud esindaja nimi, telefoni ja faksi number, elektronpostiaadress.
2. Probleemtoote (-toodete) nimetus, kaubamärk ja selle tootega seotud tegevuse iseloomustus (probleemtoote tootmine, sissevedu, väljavedu, turule laskmine).
3. Kinnitus selle kohta, et probleemtoode vastab Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 2004. a määrusega nr 158 «Probleemtoodetes keelatud ohtlike ainete täpsustav loetelu ning probleemtoodetele kehtestatud keelud ning piirangud» kehtestatud nõuetele.
4. Jäätmetega seotud tegevuse iseloomustus (jäätmekäitluskava, milles on nimetatud eeldatav tekkivate või käideldavate jäätmete kogus ja näidatud üleriigiline jäätmete kogumisvõrk, andmed jäätmekäitluse rahastamise kohta, jäätmete käitlemist korraldavad muud isikud, taaskasutamise, kõrvaldamise ja väljaveo viisid).
5. Andmed probleemtootest tekkivate jäätmete kogumise ja käitlemise tagamiseks oleva rahalise või muu tagatise olemasolu kohta.
6. Sisseveetud probleemtoote mass, valmistatud probleemtoote mass, väljaveetud probleemtoote mass, turule lastud probleemtoote mass.
7. Kogutud jäätmete mass, korduskasutatud jäätmete mass, ringlusse võetud jäätmete mass, energiakasutuseks taaskasutatud jäätmete mass, taaskasutusse võetud jäätmete kogumass, kõrvaldatud jäätmete mass.
8. Eestis käideldud jäätmete mass, teise liikmesriiki käitlemiseks saadetud jäätmete mass, väljapoole Euroopa Ühendust käitlemiseks saadetud jäätmete mass, teise liikmesriiki väljaveetud ringlussevõetavate jäätmete mass, teise liikmesriiki väljaveetud kõrvaldatavate jäätmete mass, väljapoole Euroopa Ühendust väljaveetud kõrvaldatavate jäätmete mass, väljapoole Euroopa Ühendust väljaveetud ringlussevõetavate jäätmete mass.

Tootja poolt registrile esitatud probleemtoodete kogused näitavad konkreetse tootja vastutuse ja kohustuste ulatust. Tootjal on võimalik registrile andmeid esitada iseseisvalt või vastava tootjate ühenduse kaudu. Enamik Eestis tegutsevatest tootjatest on eelistanud oma kohustusi täita tootjate ühenduse kaudu, sest üksikettevõtte jaoks on kehtestatud nõuete täitmine suhteliselt keerukas ja ebapraktiline (üleriigilise kogumisvõrgu nõue, jäätmekäitluse korraldamine, jms). Lihtsam (ja odavam) on oma kohustused tootjate ühendusele delegeerida ning muretult oma põhitegevusele pühenduda.

Eesti Elektroonikaromu on PROTO-sse kantud tootjate ühendus (ID=10175), mis esindab endaga liitunud tootjaid suhetes Probleemtooteregistriga ning korraldab liitunud tootjate kõikide andmete esitamist registrile.

Lisainfo siit: Probleemiregister