Alates 13. augustist 2005 kehtib elektri- ja elektroonikaseadmetele tootja vastutuse põhimõte, mis tähendab, et turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmed tuleb tootjal toote kasuliku ea möödudes turult tagasi koguda ja nõuetekohaselt käidelda. Tootjateks antud valdkonda reguleerivate õigusaktide tähenduses on kõik elektri- ja elektroonikaseadmete maaletoojad. Lisaks vastutusele peale 13.augustit 2005 turule lastud seadmete eest, panevad õigusaktid tootjale vastutuse ka enne nimetatud kuupäeva ringlusesse lastud toodete, ehk endisaegsete jäätmete eest. Endisaegsete jäätmete eest vastutavad turul tegutsevad maaletoojad ühiselt ning kulud jaotatakse vastavalt maaletooja turuosale vastavat liiki elektri- ja elektroonikaseadmete müügis.

Kohustuste finantseerimiseks on suurem osa Eestist tegutsevatest elektri- ja elektroonikaseadmete maaletoojatest kehtestanud müüdavatele seadmetele jäätmekäitluse hinnalisa, mille suurus tuleneb kehtestatud taaskasutustariifist ja seadme kaalust.

Tekkinud kohustuste täitmisel saab Tootja valida  organiseerida jäätmekäitlus ise või delegeerida oma kohustused tootjavastutusorganisatsioonile.

OÜ Eesti Elektroonikaromu on tootjavastutuse printsiibi alusel tegutsev tulu mitte taotlev organisatsioon, mille põhitegevuseks on kasutatud elektroonikaseadmete kogumise, taaskasutamise ja kõrvaldamise korraldamine vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele.

Eesti Elektroonikaromuga liitunud Tootjad deklareerivad aruandeperioodil Eesti turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete massi toote liikide lõikes ning tasuvad tootjavastutusorganisatsioonile vastavalt taaskasutustariifidele. Seeläbi delegeerib tootja kõik oma kohustused elektroonikaromude kogumise, taaskasutamise ja kõrvaldamise osas Eesti Elektroonikaromule. Eesti Elektroonikaromule on oma EE-seadmetest tulenevad kohustused delegeerinud üle 150-ne tootja.

Eesti Elektroonikaromu:

  •  Korraldab tootja andmete esitamise Riiklikule Probleemtooteregistrile;
  • Korraldab elektroonikaromude kogumise, kasutades selleks loodud üleriigilist kogumisvõrku, kogumiskampaaniaid ning Kolatakso teenust;
  • Korraldab kogutud elektroonikaromude taaskasutamise vastavalt kehtivatele nõuetele koostöös vastavaid litsentse omavate jäätmekäitlejatega.

Eesti Elektroonikaromu poolt pakutava lahenduse teeb ettevõtjasõbralikuks asjaajamise lihtsus. Müüdud toodetele lisatud jäätmekäitluse hinnalisa eest võtab Eesti Elektroonikaromu tootja kohustused üle ning ettevõte saab muretult oma põhitegevusega tegeleda.

Hinnakiri

Tootja kohustused elektroonikaromude kogumise, taaskasutamise ning kõrvaldamise suhtes on võimalik täies ulatuses delegeerida Eesti Elektroonikaromule järgmiste tariifide alusel (tariifile lisandub käibemaks 20%):
– Eesti turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete taaskasutustariifid: Lisa 1 Hinnakiri

Leping

– Eesti Elektroonikaromu ja Tootja vaheline leping: Eesti Elektroonikaromu leping

Jooksev aruandlus

Eesti Elektroonikaromuga lepingu sõlmiv Tootja esitab jooksvat aruandlust kvartaalselt.

Aruanne tuleb esitada toote liikide kaupa ja see esitatakse Eesti Elektroonikaromu poolt kehtestatud aruande vormil kvartalile järgneva kuu 10-ks kuupäevaks aadressile info@elektroonikaromu.ee

Jooksva aruandluse vorm: Tootja Lisa 2 aruandevorm.doc

Aruande vormil küsitud Toote liigi koodid leiate Hinnakirjast.

Tähelepanuks ettevõtetele, kes ekspordivad EE-seadmeid. Tulenevalt Probleemtooteregistri põhimäärusest tuleb alates 2009 aastast aruandluses näidata väljaveetud kogused väljaveo riikide kaupa. Täpsemat informatsiooni aruandluse koostamise küsimustes jagab Eesti Elektroonikaromu juhatuse liige Kaur Kuurme (+372 56 236 697) või e-mailil info@elektroonikaromu.ee
 

Kaubamärkide registreerimine

Lepingu sõlmimisel esitab Tootja Probleemtooteregistris registreerimiseks vajaliku informatsiooni:
– Loetelu kaubamärkidest, millega ettevõtte tegeleb,
– toodetega seotud tegevuse iseloomustuse (tootmine/sissevedu/väljavedu/turule laskmine),
– kinnituse EE-seadmete vastavuse kohta kehtestatud nõuetele.
Informatsioon esitatakse järgmisel vormil: Kaubamärkide aruanne.doc  elektrooniliselt meiliaadressile info@elektroonikaromu.ee 

 

 

Liitu tootjavastustusorganisatsiooniga

Ettevõtted, kes müüvad Eestis elektroonikaseadmeid, peavad liituma tootjavastutusorganisatsiooniga.