Parandamise kohustus nüüd seadusena: Euroopa Parlament kohustab tootjaid parandama katkiseid tooteid

toodete parandamise kohustus

Euroopa Parlament on kehtestanud uued reeglid katkiste toodete parandamiseks. Tootjatel on nüüd enda toodete parandamise kohustus.

Elektroonikajäätmed on üks kiiremini kasvavatest jäätmevoogudest maailmas, kuna telefonide ja sülearvutite tootjad muudavad oma tooteid raskemini parandatavaks. Ja see ei puuduta ainult digiseadmeid – ka nendekodumasinate arv, mis lähevad 5 aasta jooksul pärast ostmist katki, on hüppeliselt kasvanud.

Euroopa Parlament on vastu võtnud uue direktiivi, mis annab tarbijatele õiguse nõuda katkiste toodete parandamist asendamise asemel. Uued reeglid muudavad toodete parandamise lihtsamaks, taskukohasemaks ja keskkonnasõbralikumaks. Tootjad on kohustatud pakkuma parandusteenust mõistliku hinnaga ja mõistliku aja jooksul ka pärast toote garantiiaja lõppu, tagades seeläbi toodete pikema eluea ja vähendades jäätmete hulka.

 • Tootja on kohustatud osutama parandusteenuseid konkurentsivõimelise hinnaga ja mõistlikus ajaraamis isegi pärast garantiiaja lõppemist
 • Tarbijal peab olema juurdepääs seadmete varuosadele, vajalikele tööriistadele ja asjakohasele parandusteabele
 • Paranduste lihtsustamiseks ja ergutamiseks arendatakse stiimuleid ning loodud veebiplatvorm koondab kõik vajalikud andmed

Direktiiv (EL) 2019/771 keskendub siseturu tõhusama toimimise saavutamisele, tagades samas tarbijakaitse kõrge taseme ja soodustades kestlikumat tarbimist. See direktiiv täiendab rohepöörde eesmärke, suunates majandust ringluse suunas, et vähendada jäätmeid ja ressursside kasutust.

Direktiiv soosib säästvat tarbimist ja kohustab tootjaid parandama katkiseid tooteid. Garantiiperioodi ajal parandatud toodetele pikendatakse garantiiaega ühe aasta võrra, mis annab tarbijatele lisapõhjuse parandamise kasuks otsustamiseks. Peale ametliku garantiiperioodi lõppu peavad tootjad parandama kõiki tehniliselt parandatavaid kodumasinaid, sealhulgas pesumasinaid, tolmuimejaid ja nutitelefone.

toodete-parandamise-kohustus-eu-elektroonikaromu
Parandamise kohustus nüüd seadusena: Euroopa Parlament kohustab tootjaid parandama katkiseid tooteid 9

Tooted, mis on direktiivi mõjualas

Direktiiv mõjutab otseselt ettevõtjaid, kes osutavad parandamisteenust järgnevatele toodetele või toodavad või impordivad järgnevaid tooteid (vt lähemalt ettepaneku artikkel 5 ja ettepaneku lisa 2): 

 • Kodumajapidamises kasutatavaid pesumasinaid 
 • Kodumajapidamises kasutatavaid nõudepesumasinaid 
 • Jahutus- ja külmutusseadmeid 
 • Kuvareid 
 • Keevitusseadmeid 
 • Tolmuimejaid 
 • Servereid ja andmesalvestustooteid 
 • Mobiiltelefone, juhtmeta telefone ja tahvelarvuteid 

Euroopa Parlament on loonud ka Euroopa parandusteabe vormi, mis hõlbustab tarbijatele parandajatelt töö laadi, hinna ja ajakulu kohta info saamist ühtsel ja võrreldaval viisil. Lisaks on loodud üleeuroopaline veebiplatvorm, kust leiab teavet parandustöökodade, taastatud toodete müüjate ja muude seotud teenuste kohta.

Tootjad on kohustatud tagama varuosade ja vajalike tööriistade kättesaadavuse mõistliku hinnaga. Samuti on lubatud sõltumatutel parandustöökodadel kasutada 3D-prinditud või kasutatud varuosi. Paranduste hõlbustamiseks ja parandusteenuste turu elavdamiseks on liikmesriikidel lubatud kehtestada erinevaid stiimuleid, nagu allahindlusvautšerid või parandusfondid.

Mida tähendab toodete parandamise kohustus

Toodete parandamise kohustus on Euroopa Liidu regulatsioon, mis nõuab tootjatelt, et nad parandaksid katkiseid tooteid teatud ajavahemiku jooksul ja mõistliku hinna eest, isegi pärast ametliku garantiiperioodi lõppu. See kohustus kehtib tehniliselt parandatavatele toodetele, nagu majapidamismasinad ja elektroonikaseadmed.

Kohustuse eesmärk on pikendada toodete eluiga, vähendada jäätmete teket ja soodustada keskkonnasõbralikumat tarbimist. Tootjad peavad samuti tagama varuosade ja parandusvahendite kättesaadavuse, et võimaldada nii ametlike parandusteenuste osutajate kui ka sõltumatute parandustöökodade tegevust. Toodete parandamise kohustus aitab tarbijatel teha jätkusuutlikumaid valikuid, toetades seeläbi ringmajandust ja vähendades uute toodete nõudlust.

Direktiiv täiendab ELi ökodisaini reegleid ja eksitava rohereklaami keelde.

Kavandatav õigusakt toetab muu hulgas kestlikku tarbimist, jätkusuutlikku majanduskasvu ja innovatsiooni, nagu on soovitud Euroopa Tuleviku Konverentsi lõpparuande 5. ettepaneku meetmetes 6, 7 ja 10 ning 11. ettepaneku meetmes 2. Direktiiv jõustub pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Seejärel on liikmesriikidel kaks aastat aega, et uued reeglid siseriiklikku õigusesse üle võtta.

right-to-repair-oigus-parandada
Parandamise kohustus nüüd seadusena: Euroopa Parlament kohustab tootjaid parandama katkiseid tooteid 10

“Right to repair” ehk “õigus parandada”

“Right to Repair” on liikumine, mis esindab üle 100 organisatsiooni 21 Euroopa riigis. Liikumine pooldab tarbijate õigust parandada ja uuendada oma elektroonilisi seadmeid ja muid tooteid ise või sõltumatu teenusepakkuja abiga. “Right to Repair” võitleb piirangute vastu, mida tootjad võivad kehtestada, nagu erivarustuse, tööriistade, varuosade ja teabe kättesaadavuse piiramine, mis teeb toodete parandamise keeruliseks või võimatuks väljaspool tootja volitatud teeninduskeskuseid.

Probleem on lihtne. Igapäevaselt kasutatavad tooted on aja jooksul muutunud üha raskemini parandatavaks. Seoses sellega on elektroonikajäätmed kõige kiiremini kasvav jäätmevoog maailmas – elektroonikajäätmete teke maailmas kasvab viis korda kiiremini kui elektroonikajäätmete dokumenteeritud ringlussevõtt.

Kusjuures – telefonide ja sülearvutite tootjad muudavad oma tooteid üha raskemini parandatavaks. Ja see ei puuduta ainult digiseadmeid – ka kodumasinate rike esimese viie kasutusaasta jooksul on järsult tõusnud.

Loe lisaks:

https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20240419IPR20590/toodete-parandamine-muutub-lihtsamaks-ja-soodsamaks

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0308_ET.html

https://arileht.delfi.ee/artikkel/120287759/euroopa-parlament-on-otsustanud-tarbijatel-on-nuudsest-oigus-nouda-katkise-toote-parandamist-mitte-asendamist

https://www.koda.ee/et/meie-moju/hetkel-kasil/mida-arvad-tootjatele-plaanitavast-kohustusest-enda-kaupu-parandadaLiitu tootjavastustusorganisatsiooniga

Ettevõtted, kes müüvad Eestis elektroonikaseadmeid, peavad liituma tootjavastutusorganisatsiooniga.