Elektroonika tootja – tootjavastutuse põhimõte

Elektroonika tootja 01

Elektroonika tootja mängib olulist rolli vastutustundliku, jätkusuutliku ning keskkonnasõbraliku elektroonikaseadmete tarbimise osas. Euroopa Liidus pööratakse üha enam tähelepanu tarbijate tekitavale prügile, millest suure osa moodustavad just elektroonilised seadmed. Just elektroonikaseadmete jäätmetest tekkivate keskkonnaprobleemide ning -kahju vältimiseks on loodud ka tootjavastutuse põhimõte.

Lugemiseks kulub sul vaid 4 minutit.

Mis on tootjavastutuse põhimõte?

Elektroonika tootjad üle maailma toodavad igal aastal miljoneid elektroonikaseadmeid, mille eluiga on heal juhul mitu aastat ning halvemal juhul vaid mõned kuud. Kuna tehnoloogia on kiiresti arenev sektor, muutuvad ka elektrooniliste seadmete võimalused ning tarbijate vajadused samaaegselt, soodustades nii olemasolevate elektrooniliste seadmete kasutamisaja lühenemist ning elektroonikaprügi koguse suurenemist. 

Elektroonika on üks suuremaid prügiallikaid Euroopas, millest tulenevalt on Euroopa Liidus võetud vastu WEEE direktiiv 2002/96/EC. Direktiiv loodi eesmärgiga suurendada jätkusuutlikku tootmist ning tarbimist, samuti leevendada elektroonikajäätmete hüppeliselt suurenenud kogust Euroopa Liidu riikides. Direktiiv hakkas kehtima Eestis elektroonikaseadmetele alates 13. augustist 2005 aastal ning seda reguleeritakse Eestis Jäätmeseadusega, kus §23 – §27 käsitlevad probleemtoodete nagu patareide, akude, sõidukite, rehvide ja elektroonikaseadmete käitlemise nõudeid. 

Jäätmeseadus §26 rakendab elektroonika tootjatele ka tootjavastutuse põhimõtte, mis tuginevalt seadusele tähendab, et tootja vastutab tema valmistatud, edasimüüdud või sisseveetud elektroonikaseadmetest tekkivate jäätmete kokku kogumise, taaskasutamise ning kasutuselt kõrvaldamise eest, kattes sealjuures vajalikud kulud. Küll aga kehtib antud põhimõttega punkt, et kokku kogutavad seadmed peavad olema komplektsed ning neist ei tohi olla eraldatud seadme tööks vajalikud osad või ohtlikud osad – kui seade on lammutatud või sellelt puudub mõni määrav osa, võib elektroonika tootja nõuda osalist jäätmekäitluskulude katmist. 

Tarbijale tähendab tootjavastutuse põhimõte ja elektroonika tootja kulude katmine võimalust tasuta enda vanast komplektsest elektroonikaseadmest loobuda. Elektroonikaseadmest loobumine on väiksemate seadmete puhul võimalik nii elektroonika tootja edasimüüja kauplusesse või suuremate seadmete korral vastavatesse jäätmejaamadesse üle Eesti. Majapidamises kasutusel olevaid seadmed on võimalik loovutada tasuta, ent lammutatud, suuremas koguses või tööstuslike elektroonikaseadmete puhul tuleb eelnevalt jäätmejaamaga eelnevalt kokku leppida.

Elektroonika tootja 02
Elektroonika tootja - tootjavastutuse põhimõte 9

Miks on tootjavastutuse põhimõte elektroonika tootjale oluline?

WEEE direktiivi rakendumine tähendab elektroonika tootjale, et elektriseadmed tuleb märgistada vastava prügikasti sümboliga, mis tähendab, et toodet ei tohi hävitada koos olmejäätmetega. Tegemist on universaalse sümboliga, mis suunab tarbijaid elektroonikaseadmeid tagasi müügikohta või jäätmejaama viima. Sorteerides elektroonikaseadmeid muust prügist eraldi on võimalik suurendada vastutustundlikku ja jätkusuutlikku tootmist, kasutada limiteeritud ressursse efektiivsemalt ning panustada ringmajanduse tekkele.

Elektroonikaseadmete õigesti käitlemine ning sorteerimine on oluline, sest seadmed sisaldavad mitmeid erinevaid materjale, millest osa võivad olla äärmiselt ohtlikud. Ohtlike materjalide valesti käitlemine võib kaasa tuua tohutu keskkonnakahju ning terviseprobleemid nii inimestele kui loomadele. Kui aga elektroonika tootja poolt toodetud elektroonikaseadmetega õigesti ümber käia, on võimalik neid uute seadmete tootmiseks taaskasutada ning ümber töödelda. Nii on võimalik vähendada elektroonikaseadmete tootmisega kaasnevat keskkonnakahju.


Liitu tootjavastustusorganisatsiooniga

Ettevõtted, kes müüvad Eestis elektroonikaseadmeid, peavad liituma tootjavastutusorganisatsiooniga.