Elektroonikaseadmeid müüvate veebipoodide vastutus

elektrooniasedmeid muuvad veebipoed weee vastutus

Kiirviited artikli sisule:

Veebipoed ja tootjavastutus
Veebipoed ja tootjavastutusorganisatsioonid
Elektroonikaseadmete veebipoodide kohustused ja tootjavastutus
Sanktsioonid WEEE nõuete rikkumisel Eestis
Tootjavastutusorganisatsiooniga liitumise eelised
Liitumine tootjavastutusorganisatsiooniga
Korduvad küsimused seoses elektroonikaseadmete jaemüüja vastutusega
Seotud mõisted, viited ja kasulikud materjalid


Elektroonikaseadmete veebipoed on kohustatud korraldama elektroonikajäätmete kogumist ja taaskasutusse suunamist.

Elektroonikaseadmete veebipoodidel on oluline roll Euroopa Liidu jäätmekäitlussüsteemis. Vastavalt Euroopa Liidu jäätmedirektiivile, mida nimetatakse ka WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) direktiiviks, peavad kõik elektroonikaseadmeid müüvad ettevõtted, sealhulgas veebipoed, võtma vastutuse toodete elutsükli eest – alates tootmisest kuni jäätmete kõrvaldamiseni.

Veebipoed ja tootjavastutus

Tootjavastutuse põhimõte tähendab, et tootja või müüja, antud juhul veebipood, peab tagama, et toode, mida ta müüb, ei lõppe lihtsalt prügilas, vaid suunatakse nõuetekohaselt taaskasutusse või ringlussevõttu pärast seda, kui see on oma kasuliku eluea lõpetanud. WEEE direktiiv seab veebikaupmeestele konkreetsed kohustused, sealhulgas kogumiskohustuse ja teavitamiskohustuse.

Veebipoed ja tootjavastutusorganisatsioonid

Veebipoodidel on võimalus liituda tootjavastutusorganisatsioonidega, nagu Eesti Elektroonikaromu, mis aitavad neil täita oma WEEE-direktiivist tulenevaid kohustusi. Need organisatsioonid pakuvad teenuseid nagu elektroonikajäätmete kogumine, sorteerimine ja käitlemine, mis võimaldavad veebikaupmeestel keskenduda oma põhitegevusele.

Elektroonikaseadmete veebipoodidel on Euroopa Liidu jäätmekäitlusnõuete täitmiseks olulised kohustused. Tootjavastutusorganisatsioonidega liitumine on efektiivne ja jätkusuutlik viis nende kohustuste täitmiseks, aidates tagada, et elektroonikajäätmed käideldakse nõuetekohaselt.

Elektroonikaseadmete veebipoodide kohustused ja tootjavastutus

Elektroonikaseadmete veebipoed peavad täitma mitmeid kohustusi WEEE direktiivi ja Eesti õigusaktide raames. Nendeks on:

 1. Tagasivõtmiskohustus: Veebipoodidel on kohustus võtta tagasi vanad elektroonikaseadmed, kui klient ostab neilt uue samalaadse toote. See kohustus kehtib sõltumata sellest, kas klient ostab uue toote poest või interneti teel.
 2. Teavitamiskohustus: Veebipoed peavad teavitama tarbijaid nende õigusest tagastada vanad või kasutud seadmed ja kuidas seda teha. See võib hõlmata teavet tagastamispunktide, tagastamisprotsessi ja -korra kohta.
 3. Korralduskohustus: Veebipoodidel on kohustus tagada, et vanad või kasutud seadmed kogutakse korrektselt ja suunatakse nõuetekohaselt taaskasutusse või ringlussevõttu.
 4. Registreerimiskohustus: Veebipoodidel on kohustus registreerida ennast PROTO registris ning Jäätmeseduse par 25 lõige 6 järgi kohustus liituda tootjavastutusorganisatsiooniga.

Sanktsioonid WEEE nõuete rikkumisel Eestis

Eestis võivad rikkumised kaasa tuua mitmeid sanktsioone, sealhulgas trahve, mis võivad ulatuda kuni 32 000 euroni füüsilistele isikutele ja kuni 400 000 euroni juriidilistele isikutele vastavalt Jäätmeseadusele. Lisaks võivad rikkumised põhjustada litsentside kaotamist või piiranguid tegevuslubadele. Tõsised või korduvad rikkumised võivad põhjustada ka kriminaalvastutuse.

Kõige parem viis sanktsioonide vältimiseks on järgida nõudeid, liituda tootjavastutusorganisatsiooniga ning teavitada tarbijaid korrektselt nende õigustest ja kohustustest seoses elektroonikajäätmetega. See aitab tagada, et elektroonikajäätmed käideldakse nõuetekohaselt ja ei kahjusta keskkonda.


elektrooniasedmeid muuvad veebipoed weee vastutus
Elektroonikaseadmeid müüvate veebipoodide vastutus 8

Tootjavastutusorganisatsiooniga liitumise eelised

Liitumine tootjavastutusorganisatsiooniga, nagu Eesti Elektroonikaromu, on veebipoodide jaoks kõige tõhusam ja lihtsam viis täita oma kohustusi elektroonikajäätmete osas. Eesti Elektroonikaromu aitab elektroonikaseadmete veebipoodidel:

 • Korraldada vana elektroonika kogumist ja tagasivõtmist, säästes veebipoodide aega ja ressursse.
 • Järgida kõiki WEEE direktiivi ja Eesti õigusaktide nõudeid, vähendades seeläbi veebipoodide juriidilist ja finantsilist riski.
 • Suurendada tarbijate teadlikkust elektroonikajäätmete taaskasutamisest ja ringlussevõtust, mis võib tõsta veebipoodide mainet ja kliendisuhete kvaliteeti.

Liitumine on lihtne

Eesti Elektroonikaromu teeb liitumise lihtsaks ja kiireks. Esimene samm on ühendust võtta organisatsiooniga ja esitada nende poolt vajalik teave, mis võib hõlmata teavet teie ettevõtte ja müüdavate toodete kohta. Eesti Elektroonikaromu meeskond on valmis teid juhendama ja aitama igas etapis.


Liitu tootjavastustusorganisatsiooniga

Ettevõtted, kes müüvad Eestis elektroonikaseadmeid, peavad liituma tootjavastutusorganisatsiooniga.


Korduvad küsimused seoses elektroonikaseadmete jaemüüja vastutusega

Mis on WEEE direktiiv ja kuidas see mõjutab elektroonikaseadmeid müüvaid veebipoode?

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) direktiiv on Euroopa Liidu määrus, mis reguleerib elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumist, taaskasutust ja kõrvaldamist.

Elektroonikaseadmeid müüvad veebipoed peavad tagama, et nende müüdavad tooted on pärast kasutusea lõppu korrektselt käideldud, see tähendab, et need tuleb suunata ringlussevõtuks või taaskasutamiseks.

Millised on elektroonikaseadmeid müüvate veebipoodide peamised kohustused vastavalt WEEE direktiivile?

Elektroonikaseadmeid müüvate veebipoodide peamised kohustused hõlmavad järgmist:
Parem teavitamine: müüjad peavad tarbijaid teavitama võimalusest tagastada vanu seadmeid tasuta.

Registreerimine: müüjad peavad end registreerima vastava riikliku asutuse juures.
Andmete esitamine: müüjad peavad esitama teavet müüdud toodete koguse ja kaalu kohta.

Milliseid trahve võib kaasa tuua WEEE nõuete rikkumine Eestis?

Jäätmeseaduse rikkumise korral võib Eestis rakenduda rahatrahv. Summa sõltub rikkumise tõsidusest ja võib ulatuda mitme tuhande euroni. Täpsem info on kirjas Jäätmeseaduses ja Karistusseadustikus.

Miks on kasulik liituda tootjavastutusorganisatsiooniga, nagu Eesti Elektroonikaromu?

Tootjavastutusorganisatsiooniga liitumine aitab veebipoodidel täita oma kohustusi seoses elektroonikajäätmete taaskasutuse ja kõrvaldamisega.

Organisatsioon võib pakkuda abi sellistes valdkondades nagu jäätmete kogumine, transport, taaskasutamine ja kõrvaldamine ning seadusandlusega kooskõla tagamine. Lisaks sellele võib tootjavastutusorganisatsiooniga liitumine parandada ettevõtte mainet, kuna see näitab ettevõtte pühendumust keskkonna kaitsmisele ja jätkusuutlikkusele.

Kuidas Eesti Elektroonikaromu aitab veebipoodidel täita oma kohustusi seoses elektroonikajäätmete taaskasutuse ja kõrvaldamisega?

Eesti Elektroonikaromu pakub veebipoodidele mitmeid teenuseid, mis aitavad neil täita oma kohustusi seoses elektroonikajäätmete taaskasutuse ja kõrvaldamisega. Need teenused hõlmavad jäätmete kogumist, transporti, taaskasutamist ja kõrvaldamist.

Lisaks aitab organisatsioon veebipoodidel järgida kehtivaid seadusi ja määrusi, esitades vajalikke aruandeid ning aidates planeerida ja rakendada jäätmete kõrvaldamise strateegiaid. See tähendab, et veebipoodidel on vähem muret seoses jäätmete käitlemise ja regulatsioonide järgimisega, mis võimaldab neil keskenduda oma peamisele äritegevusele.

Seotud mõisted ja kasulikud materjalid

Mõned olulised mõisted ja viited, mis on seotud elektroonikaseadmeid müüvate veebipoodide WEEE tootjavastutusega, on järgmised:

 1. WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Direktiiv: Euroopa Liidu direktiiv, mis käsitleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid. Direktiiv seab tootjatele, müüjatele ja maaletoojatele kohustusi seoses nende toodete taaskasutamise ja kõrvaldamisega.
 2. Jäätmeseadus: Eestis kehtiv seadus, mis reguleerib jäätmete teket ja käitlemist, sealhulgas WEEE direktiivi rakendamist Eestis.
 3. Tootjavastutusorganisatsioon (TVO): Organisatsioon, mis aitab tootjatel ja müüjatel täita nende kohustusi seoses nende toodete taaskasutamise ja kõrvaldamisega. Eestis on üks tuntumaid TVOsid Eesti Elektroonikaromu.
 4. Tootjavastutus: Tootjate, maaletoojate ja müüjate kohustus tagada, et nende tooted käideldakse pärast kasutusea lõppu keskkonnasõbralikult.
 5. Elektroonikaromu: Kasutuskõlbmatuks muutunud elektri- või elektroonikaseadmed, mis tuleb suunata taaskasutusse või kõrvaldada nõuetekohaselt.

Viited:

Viited seotud õigusaktidele

Vabariigi Valitsuse 20.04.2009 määrus nr 65 “Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad avaneb uues vahekaardis” (nn elektroonikaromude kogumise määrus)

Keskkonnaministri 09.02.2005 määrus nr 9 “Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded

Vabariigi Valitsuse 28.02.2019 määrus nr 13 “Probleemtooteregistri põhimäärus

Keskkonnaministri 27.04.2009 määrus nr 21 “Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord 

Keskkonnaministri 06.04.2011 määrus nr 24 “Teabe esitamise tähtaegade täpsustatud loetelu elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriate lõikes

Keskkonnaministri 22.07.2013 määrus nr 57 “Probleemtoote kasutajale kättesaadavaks tehtava teabe loetelu ning teabe esitamise viisid ja kord

Nende mõistete ja õigusaktide mõistmine on oluline, et mõista elektroonikaseadmete jaemüüjate vastutust seoses jäätmete käitlemisega.