Akude taaskastus

akude taaskasutus eestis elektroonikaromu

Akude taaskasutus on muutumas üha olulisemaks teemaks tänapäeva ühiskonnas, kus keskkonnasäästlikkus ja ressursside efektiivne kasutamine on esiplaanil. Elektrisõidukite ja taastuvenergia kasutuselevõtu kasvades kasvab ka vajadus akude järele, mis omakorda suurendab vajadust nende jätkusuutliku taaskasutamise järele. Akude taaskasutamine hõlmab mitmeid olulisi aspekte alates nende kogumisest ja sorteerimisest kuni nende materjalide taaskasutamiseni.

Akude kogumine ja sorteerimine

Akude taaskasutusprotsess algab akude kogumisega. See hõlmab tarbijatelt kasutuselt kõrvaldatud akude kogumist ning nende transportimist sorteerimiskeskustesse. Sorteerimisel eraldatakse akud tüübi, suuruse ja keemilise koostise järgi. See samm on oluline, kuna erinevat tüüpi akud nõuavad taaskasutamisel erinevaid protsesse.

Akude demonteerimine ja taaskasutatavate materjalide eraldamine

Pärast sorteerimist demonteeritakse akud, et eraldada kasulikud materjalid. Demonteerimisprotsess hõlmab akude lahtivõtmist ja nende sisemiste komponentide, nagu elektroodid, elektrolüüdid ja isolaatorid, eraldamist. See protsess nõuab täpsust ja hoolikust, et vältida ohtlike ainete, nagu liitiumi, vabanemist.

Materjalide taaskasutamine

Eraldatud materjalid, nagu koobalt, nikkel, liitium, vask ja alumiinium, saadetakse edasi taaskasutamisele. Need materjalid sulatatakse ümber ja puhastatakse, et neid saaks kasutada uute akude või muude toodete tootmiseks. Taaskasutamine mitte ainult ei vähenda vajadust uute toorainete järele, vaid aitab ka vähendada keskkonnamõju, mis kaasneb nende materjalide kaevandamise ja töötlemisega.

Energiasalvestus ja Teine Elu

Lisaks materjalide taaskasutamisele võib teatud akusid kasutada ka nn teise elu rakendustes. Näiteks võivad vanad elektrisõidukite akud, mis ei sobi enam sõidukites kasutamiseks, leida kasutust statsionaarsetes energiasalvestusseadmetes. See võimaldab pikendada akude kasutusiga ja vähendada jäätmete hulka.

Akude taaskasutamine on oluline samm ringmajanduse edendamisel ja ressursside jätkusuutlikul kasutamisel. Kuigi protsess on keeruline ja nõuab olulist infrastruktuuri, on selle potentsiaalne kasu keskkonnale ja majandusele märkimisväärne. Jätkusuutlike tehnoloogiate ja protsesside arendamine akude taaskasutamiseks on kriitilise tähtsusega, et toetada üleminekut rohelisemale ja jätkusuutlikumale tulevikule.

Eesti Elektroonikaromu OÜ roll akude taaskasutamise edendamisel Eestis


Eesti Elektroonikaromu OÜ on tootjavastutusorganisatsioon, mis tegeleb elektroonikajäätmete, sh kasutatud akude kogumise ja taaskasutamisega. Elektroonikaromude käitlemine on oluline keskkonnakaitse ja ressursside säästliku kasutamise aspekt, eriti arvestades, et elektroonikaseadmed ja akud sisaldavad sageli ohtlikke aineid ning väärtuslikke materjale, mida saab taaskasutada. Teeme tihedalt koostööd kohalike omavalitsuste, ettevõtete ja teiste organisatsioonidega, et leida innovaatilisi lahendusi elektroonikajäätmete ja akude taaskasutamiseks.

Eesti Elektroonikaromu OÜ panus akude taaskasutamise edendamisse Eestis aitab mitte ainult kaitsta keskkonda ohtlike jäätmete eest, vaid ka soodustab ringmajanduse põhimõtete rakendamist, vähendades seeläbi jäätmete hulka. Taaskasutuskõlblike materjalide, nagu koobalt, nikkel, liitium, vask ja alumiinium, taastamine ja ümbertöötlemine vähendab uute toorainete kaevandamise vajadust ja toetab ringmajandust.

Loe lisaks ka neid artikleid

Kasutatud akude ja patareide koht ei ole prügikastis.

Eesti inimesed mõistavd hästi, et patareid ja akud on keskkonnale ohtlikud kuid taaskasutamise võimaluste osas on teadlikkus jätkuvalt madal.

Tallinna Ülikooli tudengite poolt läbi viidud uuring käsitleb inimeste motivatsiooni ja kitsaskohti vanade patareide ja kasutatud akude liigiti kogumisel. Selgub, et suur osa inimesi ei ole teadlik sellest, kui palju on nende kodudes erinevaid seadmeid, milles kasutatakse patareisid ja akusid. Tuleb välja, et kui seade on purunenud või vananenud, siis visatakse need üsna tihti olmeprügisse koos muu majapidamises tekkiva prügiga.

Link: https://elektroonikaromu.ee/et/kasutatud-akude-ja-patareide-koht-ei-ole-prugikastis/


Patareid ja akud ning patarei- ja akujäätmed

Patarei ja aku tootja on isik, kes müügiviisist sõltumata, kas valmistab patareisid ja akusid või veab neid Eestisse sisse majandus- või kutsetegevusena.

Patarei ja aku tootja on jäätmeseaduse kohaselt ka nende elektri- ja elektroonikaseadmete ning mootorsõidukite, millele ei laiene tootjavastutus, valmistaja või maaletooja, kui nendes seadmetes või sõidukites on patarei või aku turule laskmise ajal sees.

Kantav patarei või aku on patarei, nööpelement, patareikogum või aku, mis on suletud, mida saab kanda ning mis ei ole tööstuslik ega mootorsõiduki patarei või aku.

Mootorsõiduki patarei või aku on patarei või aku, mida kasutatakse mootorsõiduki või maastikusõiduki käivitus-, valgustus- või süüteseadmes.

Tööstuslik patarei või aku on patarei või aku, mis on kavandatud üksnes tööstuslikuks või erialaseks kasutamiseks või mida kasutatakse mis tahes tüüpi elektrisõidukis.

Link: https://kliimaministeerium.ee/patareid-ja-akud-ning-patarei-ja-akujaatmed


Kasutatud patareide ja akude käitlusnõuded

 Määrusega kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 3 punktis 1 nimetatud patareide ja akude, sealhulgas elektri- ja elektroonikaseadmetest ning mootorsõidukitest eemaldatud patareide ja akude, jäätmete (edaspidi patarei- ja akujäätmed) käitlemisele esitatavad nõuded.

Link: https://www.riigiteataja.ee/akt/12910878Patareide ja akude kogumine

Patareide ja akude kogumine ning nende kogumiskohad üle eesti. Alates 2008 aasta sügisest on tarbijatel võimalus oma vanad patareid ja mobiiliakud tasuta ära anda patareisid ja akusid turustavatesse kauplustesse.

Eesti Elektroonikaromu on koostöös patareisid ja akusid müüvate ettevõtetega paigaldanud kogumiskonteinerid paljudesse kauplustesse üle Eesti. Teile lähima kogumiskonteineri aadressi leiate kui liigute hiirega allolevale Eesti kaardile ning vajutate oma maakonna nimele.

Link: https://elektroonikaromu.ee/et/patareide-kogumine/


Akude taaskasutamine ja ringlussevõtt annab neile uue elu

Ringmajandava mudeli strateegia hõlmab vanemate veoautode ja busside akude eluea pikendamist. Selleks võetakse akusid uuesti ringlusesse ja taaskasutatakse väärtuslikke tooraineid.

Link: https://auto.pub/akude-taaskasutamine-ja-ringlussevott-annab-neile-uue-elu/


Liitu tootjavastustusorganisatsiooniga

Ettevõtted, kes müüvad Eestis elektroonikaseadmeid, peavad liituma tootjavastutusorganisatsiooniga.