Elektroonikaseadmete maaletooja vastutus

maaletooja vastutus

Kiirviited artikli sisule:
Elektroonikaseadmete maaletooja vastutus
Maaletooja kohustuste täitmine
Vastutuse olulisus ja tagajärjed
Seadused ja viited
Sanktsioonid maaletooja kohustuste mittetäimisel
Eesti Elektroonikaromu roll elektroonikaseadmete maaletooja vastutuse kandmisel
Maaletooja liitumine tootjavastutusorganisatsiooniga
Korduvad küsimused seoses elektroonikaseadmete maaletooja vastutusega

Euroopa Liidu (EL) WEEE direktiiv (Waste Electrical and Electronic Equipment) on välja töötatud eesmärgiga vähendada elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete negatiivset mõju keskkonnale ja inimtervisele. See seab kohustusi nii tootjatele, maaletoojatele kui ka tarbijatele, pöörates erilist tähelepanu jäätmete ringlussevõtule ja taaskasutusele.

Elektroonikaseadmete maaletooja vastutus

Maaletoojana on ettevõtetel, kes toovad elektroonikaseadmeid EL-i turgudele, kohustused, mis tulenevad otse WEEE direktiivist. Nende kohustuste eesmärk on tagada, et seadmed oleksid keskkonnasõbralikud nii tootmis-, kasutus- kui ka kõrvaldamisetapis.

Maaletoojad peavad tagama, et nende poolt turule toodud elektroonikaseadmed vastavad Euroopa Liidu direktiividele, sealhulgas WEEE direktiivile. See tähendab, et nad peavad tegema koostööd tootjatega, et tagada toodete keskkonnasõbralikkus ja ringlussevõetavus. Samuti on neil kohustus korraldada nende toodete jäätmete kogumist ja käitlemist.

Maaletooja kohustuste täitmine

Et tagada nõuete täitmine, on maaletoojatel soovitatav liituda tootjavastutusorganisatsiooniga, nagu Eesti Elektroonikaromu. Sellised organisatsioonid võtavad enda kanda tootja-, maaletooja- ja müüjavastutuse, hõlbustades seeläbi nõuete täitmist.

Tootjavastutusorganisatsioonid korraldavad elektroonikajäätmete kogumist, sorteerimist, töötlemist ja ringlussevõttu. Need organisatsioonid toetavad ka ettevõtteid, pakkudes neile vajalikke ressursse ja teavet, et tagada nõuete täitmine.

Vastutuse olulisus ja tagajärjed

Juhul kui maaletoojad ei täida oma kohustusi seoses elektroonikaseadmete ringlussevõtu ja jäätmete käitlemisega, võib see kaasa tuua erinevaid sanktsioone, sealhulgas rahatrahve. Pealegi, sellise tegevusega kaasneb negatiivne maine ja võib mõjutada ettevõtte jätkusuutlikkust.

Seadused ja viited

Eestis reguleerib elektroonikaseadmete maaletooja vastutust peamiselt “Jäätmeseadus” ja selle alusel kehtestatud seotud määrused. Need sätestavad kohustused ja vastutused ettevõtetele, kes toovad elektroonikaseadmeid Eesti turule.

Elektri- ja elektroonikaseadmete turule laskmist (laiendatud tootjavastutuse raames) ning nendest tekkinud jäätmete käitlemist reguleerivad õigusaktid:

Jäätmeseadus

Vabariigi Valitsuse 20.04.2009 määrus nr 65 “Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad avaneb uues vahekaardis” (nn elektroonikaromude kogumise määrus)

Keskkonnaministri 09.02.2005 määrus nr 9 “Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded

Vabariigi Valitsuse 28.02.2019 määrus nr 13 “Probleemtooteregistri põhimäärus

Keskkonnaministri 27.04.2009 määrus nr 21 “Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord 

Keskkonnaministri 06.04.2011 määrus nr 24 “Teabe esitamise tähtaegade täpsustatud loetelu elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriate lõikes

Keskkonnaministri 22.07.2013 määrus nr 57 “Probleemtoote kasutajale kättesaadavaks tehtava teabe loetelu ning teabe esitamise viisid ja kord

Sanktsioonid maaletooja kohustuste mittetäimisel

Jäätmeseaduse alusel võib jäätmekäitluskohustuste rikkumise eest määrata rahatrahvi isegi kuni 400.000 eurot. Lisaks võib raskemate rikkumiste korral kaaluda ka kriminaalvastutust.

Tootjavastutusorganisatsioonid on abiks maaletoojatele

Et tagada nõuete täitmine ja vältida võimalikke sanktsioone, on soovitatav elektroonikaseadmete maaletoojatel liituda tootjavastutusorganisatsiooniga, nagu Eesti Elektroonikaromu. Selline organisatsioon võtab enda kanda elektroonikajäätmete käitlemise, aitab täita jäätmekäitluskohustusi ning hoiab ettevõtte kursis seadusemuudatustega.

Liitumine tootjavastutusorganisatsiooniga aitab ettevõtetel mitte ainult täita jäätmekäitluskohustusi, vaid ka parandada oma mainet ja jätkusuutlikkust, näidates, et nad võtavad oma toodete elutsükli eest täielikku vastutust.


maaletooja vastutus
Elektroonikaseadmete maaletooja vastutus 8

Eesti Elektroonikaromu roll elektroonikaseadmete maaletooja vastutuse kandmisel

Eesti Elektroonikaromu, Eesti tõhusaim tootjavastutusorganisatsioon, mängib märkimisväärset rolli elektroonikaseadmete maaletooja vastutuse kandmisel. Kuna ettevõte tegeleb tootjavastutuse täitmise korraldamisega, on ta oluline partner elektroonikaseadmete maaletoojatele, aidates neil täita oma kohustusi, mis tulenevad seadusest ja WEEE direktiivist.

Eesti Elektroonikaromu vastutab elektroonikaromude kogumise, sorteerimise, ringlussevõtu ja käitlemise eest, vähendades seeläbi maaletoojate koormust nende protsesside korraldamisel. Samuti toetab ettevõte oma liikmeid teabega seaduste, regulatsioonide ja nõuete kohta ning aitab neil mõista ja täita oma kohustusi.

Maaletooja liitumine tootjavastutusorganisatsiooniga

Elektroonikaseadmete maaletoojatel on tungivalt soovitatav liituda tootjavastutusorganisatsiooniga nagu Eesti Elektroonikaromu. Liitumine pakub mitmeid eeliseid, sealhulgas juurdepääsu ressurssidele ja ekspertiisile, mis aitavad ettevõtetel täita oma jäätmekäitluskohustusi. Lisaks aitab liitumine parandada ettevõtte mainet, näidates, et ettevõte võtab tõsiselt oma vastutust keskkonna ja ühiskonna ees.

Selleks, et tagada jätkusuutlikkus ja vähendada elektroonikajäätmete mõju keskkonnale, peaksid kõik elektroonikaseadmete maaletoojad kaaluma liitumist tootjavastutusorganisatsiooniga. See tagab, et neil on juurdepääs parimatele praktikatele ja ressurssidele, mis aitavad neil täita oma kohustusi ja säilitada seaduslikkust. See on oluline samm ettevõtetele, kes soovivad tegutseda vastutustundlikult ja jätkusuutlikult.


Liitu tootjavastustusorganisatsiooniga

Ettevõtted, kes müüvad Eestis elektroonikaseadmeid, peavad liituma tootjavastutusorganisatsiooniga.


Korduvad küsimused seoses elektroonikaseadmete maaletooja vastutusega

Mis on elektroonikaseadmete maaletooja põhikohustused Eestis?

Elektroonikaseadmete maaletooja põhikohustused Eestis tulenevad “Jäätmeseadusest” ja “Elektroonikaromude kogumise ja töötlemise korra” määrusest.

Maaletooja peab tagama, et tema poolt turule toodud elektroonikaseadmed vastavad Euroopa Liidu direktiividele, sealhulgas WEEE direktiivile. Lisaks peab maaletooja korraldama toodete jäätmete kogumise ja käitlemise.

Mis juhtub, kui elektroonikaseadmete maaletooja ei täida oma kohustusi?

Kui maaletooja ei täida oma kohustusi seoses elektroonikaseadmete ringlussevõtu ja jäätmete käitlemisega, võib see kaasa tuua erinevaid sanktsioone, sealhulgas rahatrahve vastavalt Eesti “Jäätmeseadusele”.

Lisaks võib raskemate rikkumiste korral kaaluda ka kriminaalvastutust.

Kuidas saab Eesti Elektroonikaromu aidata elektroonikaseadmete maaletoojatel oma kohustusi täita?

Eesti Elektroonikaromu, tootjavastutusorganisatsioon, aitab maaletoojatel täita nende kohustusi, korraldades elektroonikajäätmete kogumist, sorteerimist, ringlussevõttu ja käitlemist. Samuti toetab organisatsioon oma liikmeid, pakkudes neile vajalikku teavet ja ressursse nõuete täitmiseks.

Miks peaks elektroonikaseadmete maaletooja liituma tootjavastutusorganisatsiooniga nagu Eesti Elektroonikaromu?

Liitumine tootjavastutusorganisatsiooniga nagu Eesti Elektroonikaromu aitab maaletoojatel täita oma kohustusi, pakkudes neile vajalikke ressursse ja teavet. See aitab ettevõttel parandada oma mainet, näidates, et ta võtab tõsiselt oma vastutust keskkonna ja ühiskonna ees.

Kuidas mõjutab elektroonikaseadmete maaletoojate vastutus tarbijaid ja keskkonda?

Elektroonikaseadmete maaletooja vastutus mõjutab otseselt nii tarbijaid kui ka keskkonda. Tarbijad saavad olla kindlad, et ostetud toodete jäätmed käideldakse vastutustundlikult ja keskkonnasõbralikult.

Keskkonna seisukohast aitab see vähendada jäätmete hulka prügilates ja edendab ringmajandust, vähendades seeläbi loodusvarade kasutamist ja saasteainete heitkoguseid. See aitab kaasa kestlikule arengule, mis on oluline nii praeguste kui ka tulevaste põlvkondade heaolu tagamiseks.

Seotud materjalid

Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

Juhend elektroonikaromude riikidevaheliseks veoks (kas on elektroonikaromu või kasutatud seade) | 152.24 KB | pdf

Direktiivi 2012/19/EU Korduma kippuvad küsimused (KKK) (inglise keeles)

Direktiivi 2002/95/EC Korduma kippuvad küsimused (KKK) (inglise keeles)