Toodete parandamiskohustus ja parandamisnõuded

toote parandamiskohustus ja parandamisnouded euroopa parlament

Euroopa Komisjon (EK) tõi 22. märtsil 2023 välja ettepaneku parandamisõiguse direktiiviks osana uuest tarbijakaitse ja ringmajanduse tegevuskavast. Direktiiv seab eesmärgiks edendada kaupade parandamist läbi ühiste normide kehtestamise ja muudab seeläbi mitmeid olemasolevaid regulatsioone. Euroopa Liidu nõukogu ja Euroopa Parlament jõudsid esialgsele kokkuleppele selle direktiivi osas 2. veebruaril 2024.

Direktiivi kohaldamisala hõlmab kõiki tooteid, mille suhtes kehtivad ELi õiguse kohased parandamisnõuded. See kehtestab tootjatele parandamiskohustuse ja loob Euroopa teabevormi, mis annab tarbijatele olulist teavet parandusteenuste kohta. Lisaks integreeritakse riiklikud parandusteabe platvormid Euroopa veebiplatvormiga.

Parandamise ja taaskasutamise prioriteet

Uue direktiiviga püütakse muuta parandamine tarbijate jaoks ahvatlevamaks, kasutades selleks mitmeid vahendeid:

  1. Tarbijate õigus nõuda parandamist: Tarbijatel on õigus nõuda tootjalt teatud toodete parandamist, mis on tehniliselt võimalik (näiteks pesumasinad ja mobiiltelefonid).
  2. Euroopa parandusteabe vorm: Parandajad võivad tarbijatele esitada vormi, mis sisaldab teavet parandustingimuste, hinna ja muu olulise kohta.
  3. Euroopa veebipõhine parandusplatvorm: Platvorm, mis hõlbustab tarbijate ja parandajate kokkusaamist.
  4. Müüja vastutusperioodi pikendamine: Peale toote parandamist pikendatakse müüja vastutusperioodi 12 kuu võrra.

Kohaldamisala ja paranduskohustus

Direktiiv kohaldub toodetele, millele on ELi õigusaktides sätestatud parandatavuse nõuded. Tulevikus võib EK lisada uusi tooteid parandatavuse nõuete alusel. Tootjad on kohustatud tegema varuosad kättesaadavaks ja keelama takistused sõltumatute parandajate kasutatud või 3D-prinditud varuosade kasutamisel.

Parandamiskohustuse ja valikuvabaduse muuutused

Tootjad peavad parandustööd teostama mõistliku aja ja hinna eest. Tarbijatel on õigus valida puudustega toote parandamise ja asendamise vahel garantii jooksul. Parandamise valimisel pikendatakse müüja vastutusperioodi.

Euroopa parandusteabe vorm ja veebipõhine parandusplatvorm


Parandusteabe vormi esitamine on vabatahtlik, kuid selle kasutamisel on parandajate jaoks esitatud tingimused siduvad. Euroopa veebipõhine parandusplatvorm ühendab 27 riiklikku platvormi, pakkudes tarbijatele juurdepääsu erinevatele parandusteenustele.

Edasised sammud

EP ja nõukogu peavad saavutatud poliitilise kokkuleppe ametlikult vastu võtma. Pärast protsessi lõppu avaldatakse direktiiv Euroopa Liidu Teatajas ja see jõustub 20 päeva pärast avaldamist. Liikmesriigid rakendavad vajalikkus- ja haldusnormid 24 kuu jooksul pärast direktiivi jõustumist, rakendades neid norme alates sellest ajaperioodist. 

See tähendab, et liikmesriigid peavad võtma vastu ja rakendama vajalikud meetmed, et täita direktiivi nõudeid, sealhulgas tagama, et tootjad, müüjad ja parandusteenuse pakkujad järgiksid uusi parandamiskohustuse ja parandamisnõuete raamistikke.

Direktiivi eesmärk on suurendada toodete eluiga ja vähendada jäätmete hulka, edendades parandamist ja taaskasutamist kui jätkusuutlikke alternatiive. See on osa laiemast Euroopa Liidu strateegiast, mis keskendub ringmajanduse põhimõtetele ja tarbijate õiguste tugevdamisele, tagades samal ajal, et Euroopa turg jääb innovatsioonile avatuks.

Lisaks parandusteabe kättesaadavuse parandamisele ja parandamisteenuste läbipaistvuse suurendamisele soovib direktiiv anda tarbijatele kindluse, et nende ostetud tooteid saab tõhusalt ja taskukohaselt parandada, pikendades seeläbi nende kasutusiga ja vähendades tarbimisest tulenevat keskkonnamõju.

Samuti julgustab see direktiiv tootjaid disainima ja tootma vastupidavamaid ja kergemini parandatavaid tooteid, mis aitab kaasa üleminekule jätkusuutlikumale majandusele.

Direktiivi vastuvõtmine ja rakendamine on oluline samm tarbijatele suurema valikuvabaduse ja kontrolli andmisel nende ostude üle, samuti olulise sammu tegemisel Euroopa Liidu keskkonnaeesmärkide saavutamise suunas. See mõjutab mitte ainult tarbijaid, vaid ka tootjaid, jaemüüjaid ja parandusteenuste pakkujaid, nõudes kõigilt osapooltelt kohandumist uute nõuete ja standarditega.

Kokkuvõtvalt on toodete parandamiskohustuse ja parandamisnõuete direktiiv märkimisväärne areng tarbijakaitse ja ringmajanduse valdkonnas. See esindab pühendumust jätkusuutlikkusele, innovatsioonile ja tarbijate õiguste kaitsmisele, luues samal ajal raamistiku, mis soodustab toodete pikaealisust ja vähendab keskkonnamõju.

Loe lisaks ka neid artikleid

Õigus toodete parandamisele: EL soovib rangemaid reegleid

Parandamiskõlbulike asjade äraviskamise tõttu koguneb Euroopas igal aastal 35 miljonit tonni jäätmeid. Õigus parandamisele on oluline samm ELi ringmajanduse saavutamiseks 2050. aastaks. Samuti on see osa Euroopa rohelisest kokkuleppest.

2023. aasta novembris võttis parlament vastu läbirääkimispositsiooni direktiivi kohta, millega tahetakse soodustada säästvamat tarbimist. Uued reeglid muudaksid lihtsamaks katkiläinud toodete parandamise, vähendaksid prügi ja toetaksid parandustöökodasid.

Link – https://www.europarl.europa.eu/topics/et/article/20220331STO26410/oigus-toodete-parandamisele-el-soovib-rangemaid-reegleid


Toodete parandamine peaks olema lihtne ja mõttekas

Tarbijad loobuvad asjade parandamisest tihti seetõttu, et parandamine on kallis, sobivat parandustöökoda on keeruline leida või sobivaid varuosi ei ole. Euroopa Parlament leiab, et seadmete varuosad, parandamisteave ja vajalikud tööriistad peaksid olema mõistliku hinnaga laialt kättesaadavad, et neid saaksid kasutada ka sõltumatud parandustöökojad ja tarbijad ise.

Igas liikmesriigis tuleks luua ka veebiplatvormid infoga kohalike parandustöökodade (sealhulgas paranduskohvikute) ning kasutatud ja korda tehtud seadmete müüjate kohta. Lisaks võiks riiklikest parandamisfondidest pakkuda parandamise kasuks otsustanud tarbijatele allahindlusvautšereid ja muid soodustusi.

Link: https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20231117IPR12211/toodete-parandamine-peaks-olema-lihtne-ja-mottekas


Tehke korda! Ehk toodete parandamisõigusest

22. märtsil tuli Euroopa Komisjon välja järjekordse uue algatusega  – ettepanekuga, millega muudetakse toodete parandamisõigust. Eesmärk on muuta toote parandamine tarbija jaoks lihtsamaks ja rahaliselt mõttekamaks kui selle väljavahetamine. Selle taga on ka lootus, et kui parandamise järele tekib suurem nõudlus, elavneb ka parandamissektor ning tootjatel ja müüjatel tekib huvi töötada välja kestlikumad ärimudelid.

Link: https://www.koda.ee/et/uudised/tehke-korda-ehk-toodete-parandamisoigusest


Toote nõuetele vastavuse seadus

Käesoleva seaduse eesmärk on tagada toodete ohutus ja nõuetele vastavus ning kaupade vaba liikumine.

Eesmärgi saavutamiseks sätestab käesolev seadus toote ohutuse tagamise ja toote nõuetele vastavuse tõendamise (vastavushindamine) nõuded ning akrediteerimise ja turujärelevalve korraldamise alused.

Link: https://www.riigiteataja.ee/akt/101072016014?leiaKehtiv


Seotud küsimused

Mis on parandamisõiguse direktiivi eesmärk?

Direktiivi eesmärk on suurendada toodete eluiga ja vähendada jäätmete hulka, edendades parandamist ja taaskasutamist. See on osa Euroopa Liidu strateegiast, mis keskendub ringmajanduse põhimõtetele ja tarbijate õiguste tugevdamisele.

Mis on parandamisõiguse direktiivi eesmärk?

Direktiivi eesmärk on suurendada toodete eluiga ja vähendada jäätmete hulka, edendades parandamist ja taaskasutamist. See on osa Euroopa Liidu strateegiast, mis keskendub ringmajanduse põhimõtetele ja tarbijate õiguste tugevdamisele.

Millised tooted kuuluvad direktiivi kohaldamisalasse?

Direktiiv kohaldub kõikidele toodetele, mille suhtes kehtivad ELi õiguse kohased parandamisnõuded, sealhulgas pesumasinad, mobiiltelefonid ja tulevikus võib lisanduda veel tooteid.

Mis on Euroopa parandusteabe vorm?

See on vorm, mida parandajad võivad tarbijatele esitada, sisaldades teavet parandustingimuste, hinna ja muu olulise kohta, et suurendada parandusteenuste läbipaistvust.

Kuidas mõjutab direktiiv müüja vastutusperioodi?

Peale toote parandamist pikendatakse müüja vastutusperioodi 12 kuu võrra, andes tarbijatele suuremat kindlust toote kvaliteedi ja kestvuse osas.

Millised on edasised sammud direktiivi rakendamisel?

Euroopa Parlament ja nõukogu peavad saavutatud poliitilise kokkuleppe ametlikult vastu võtma. Pärast direktiivi avaldamist Euroopa Liidu Teatajas jõustub see 20 päeva pärast avaldamist, ja liikmesriigid rakendavad vajalikud normid 24 kuu jooksul pärast direktiivi jõustumist.

Kuidas direktiiv mõjutab tootjaid ja parandajaid?

ootjad on kohustatud tegema varuosad kättesaadavaks ja keelama takistused sõltumatute parandajate kasutatud või 3D-prinditud varuosade kasutamisel. Samuti peavad nad parandustööd teostama mõistliku aja ja hinna eest.

Miks on see direktiiv oluline?

See esindab pühendumust jätkusuutlikkusele, innovatsioonile ja tarbijate õiguste kaitsmisele, luues raamistiku, mis soodustab toodete pikaealisust ja vähendab keskkonnamõju. Samuti annab see tarbijatele suurema valikuvabaduse ja kontrolli nende ostude üle.


Liitu tootjavastustusorganisatsiooniga

Ettevõtted, kes müüvad Eestis elektroonikaseadmeid, peavad liituma tootjavastutusorganisatsiooniga.