Elektroonikaseadmete jaemüüja

EE-seadmete jäätmetega seonduvaid kohustusi reguleerivate õigusaktides nimetatakse turustajaks isikut, kes pakub kaubanduslikel alustel elektri- ja elektroonikaseadmeid isikutele, kes kavatsevad neid tooteid kasutada. Teisisõnu: isikutele, kes ei too EE-seadmeid maale, ent kes tegutsevad EE-seadmete jaemüüjatena, langevad kohustused, mis on õigusaktidega turustajatele pandud.

Olulise erandina tuleb kindlasti rõhutada panna Jäätmeseaduse § 26 (1₂) sätestatut:
Turustajale kohaldatakse tootja kohta sätestatut, kui turustaja müüb edasi tooteid, mille on valmistanud või turule lasknud probleemtooteregistris registreerimata tootja.

Seega, EE-seadmete jaemüüjad, kes ei ole huvitatud tootjatele pandud kohustuste ülevõtmisest, peaksid kindlasti veenduma, et müügilevõetav kaup pärineks Probleemtooteregistris registreeritud maaletoojalt (tootjalt). Lihtsaim viis selle kontrollimiseks on küsida Probleemtooteregistri registreerimisnumbrit, mis on registri poolt antud kõigile registreeritud tootjatele. Vajalikku informatsiooni leiab ka registri koduleheküljelt: http://proto.envir.ee

Turustaja kohustused

Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 376 on alates 13. augustist 2005 kõikidele elektri- ja elektroonikaseadmeid müüvatele isikutele pandud kohustus teostada kasutuks muutunud seadmete tagasivõttu tarbijailt. Kohustuse ulatus sõltub sellest, kas müügikohast 10 km raadiuses asub elektroonikaromude kogumiskoht, või mitte:

-> Juhul kui müügikohast 10 km raadiuses on elektroonikaromu kogumiskoht, siis on turustaja kohustatud jäätmevaldajalt tasuta vastu võtma arvulise vastavuse alusel turule lastava seadmega sama liiki ja otstarvet täitvast seadmest tekkinud elektroonikaromu.Näide1: Kui klient soetab Teilt uue seadme, siis tuleb Teil müüdava seadmega sama liiki vana seade kliendilt tema soovi korral vastu võtta. Ühelgi muul juhul Teil tagasivõtukohustust ei ole.
-> Juhul kui müügikohast 10 km raadiuses ei ole elektroonikaromu kogumiskohta, siis peab turustaja füüsiliselt isikult tasuta tagasi võtma turustatava seadmega sama liiki ja sama otstarvet täitvast seadmest tekkinud elektroonikaromu, sõltumata sellest, kas see füüsiline isik on soetanud või soetab turustajalt samalaadse seadme.
Näide2: Kui inimene soovib oma vanast seadmest vabaneda ja Teie müügikohas on sama liiki seade müügil, siis peate Te vana seadme vastu võtma sõltumata sellest, kas Te soovite seda teha, või mitte.

Müügikoha (turustaja) poolt kohustuslikus korras vastuvõetud elektroonikaromud on vastavate seadmete maaletoojad (tootjad) kohustatud müügikohalt tasuta vastu võtma.
 
MTÜ Eesti Elektroonikaromu on tootjavastutuse printsiibi alusel tegutsev mittetulunduslik organisatsioon, mille põhitegevuseks on kasutatud elektroonikaseadmete kogumise, taaskasutamise ja kõrvaldamise korraldamine vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele. Tähtsa ülesandena oma tegevuses oleme näinud ülevabariigilise kogumiskohtade võrgustiku loomist, mis annab jaemüüjatele võimaluse vältida elektroonikaromu piiramatus koguses vastuvõtmist. Täna saame väita, et Eesti on Eesti Elektroonikaromu kogumispunktidega kaetud selliselt, et enamikel turustajatel piiramatu vastuvõtu kohustust (Näide2) ei ole.

Eesti Elektroonikaromuga liitunud tootjate poolt maale toodavaid seadmeid müüvad turustajad saavad viidata Eesti Elektroonikaromu kogumiskohale ning müügikohale jääb tagasivõtukohustus ainult arvulise vastavuse alusel turule lastava seadmega sama liiki ja otstarvet täitvast seadmest tekkinud elektroonikaromu suhtes (ehk siis nn 1:1 põhimõttel). Vajadusel varustab Eesti Elektroonikaromu sellise müügikoha vastava plakatiga, kuhu kantakse lähima elektroonikaromude kogumispunkti aadress ja lahtiolekuajad. Plakat näeb välja selline: Jaemüüja plakat.

 

Liitu tootjavastustusorganisatsiooniga

Ettevõtted, kes müüvad Eestis elektroonikaseadmeid, peavad liituma tootjavastutusorganisatsiooniga.