Tootjavastutus – oluline info, mida iga tootja ja maaletooja peab teadma

Tootjavastutus - tootja ja maaletooja peab teadma

Tootjavastutus puudutab kõiki tootjaid ja maaletoojaid, kes tegelevad probleemtoodetega. Probleemtooted on näiteks elektroonikaseadmed, patareid, rehvid, mootorsõidukid, mis võivad valel käitlemisel ohustada ümbritsevat keskkonda ning tervist. Tootjavastutus sätestab ette nö saastaja maksab põhimõtte, mis kehtestab tootjatele ja maaletoojatele mitmeid kohustusi ning piiranguid, eesmärgiga kaitsta ohtlike jäätmete eest nii inimesi kui keskkonda.

Lugemiseks kulub sul vaid 4 minutit.

Millal sai alguse tootjavastutus põhimõte?

Tootjavastutus põhimõte on kehtinud Eestis alates 2005. aastast ning tugineb varasemalt Euroopa Liidus sätestatud WEEE direktiivile (Waste from Electrical and Electronic Equipment). Enne WEEE direktiivi sätestamist oli nii jäätmete kui elektrooniliste jäätmete hulk Euroopa Liidu liikmesriikides märkimisväärselt tõusnud, seega direktiivi eesmärk on vähendada liikmesriikides tekkivaid elektrooniliste seadmete jäätmeid, üleliigset tarbimist ning tootmist. Tulenevalt EL seadusest tuli liikmesriikidel enda jäätmeseaduses muudatused sisse viia, pannes aluse ka Eestis tootjavastutus põhimõtte sätestamisele.

Tootjavastutus näeb ette, et tootjad vastutavad probleemtoodete keskkonnasäästliku ja seadusele tugineva käitluse eest. Probleemtoodetena käsitletakse tootjavastutuse mõistes tooteid, mille jäätmetel on või on võimalik kahjulik mõju elusolendite tervisele ning ümbritsevale keskkonnale. Näiteks kuuluvad probleemtoodete alla elektri- ja elektroonikaseadmed koos vastavate osadega, patareid ja akud, rehvid, erinevad mootorsõidukid ning põllumajandusplast.

Kuidas mõjutab tootjavastutus tootjaid ja maaletoojaid?

Tootjavastutus on nii probleemtoodete tootjatele kui maaletoojatele oluline seadus, sest põhimõte mõjutab ka nende igapäevast tegevust. Tootjavastutus näeb ette, et nii elektroonikaseadmete kui teiste probleemtoodete tootjad ja maaletoojad peavad tagama nende poolt turule lastud toodetest tekkivate jäätmete kokku kogumise, taas- või korduskasutamise või toodete kõrvaldamise turult. Sealjuures tuleb ka tähele panna, et kõik lisakohustustega kaasnevad kulutused katavad tootjad ja maaletoojad.

Teisisõnu tähendab tootjavastutus tootjatele ja maaletoojatele, et nemad vastutavad enda toodetud seadmete eest alates tootmisest kuni jäätmeteks muutumiseni ning sealt edasi jäätmete hävitamiseni. Jäätmete käitlemiseks kasutavad tootjad ja maaletoojad tihti tootjavastutusorganisatsioone, ent sellegi poolest peavad protsessi algatajad ehk tootjad ning maaletoojad olema teadlikud, kuidas täpselt jäätmekäitlus toimub ja mis jäätmetest edasi saab. 

Lisaks eelnevale sätestab tootjavastutus piiranguid ka probleemtoodete tootmisele. Näiteks peavad elektroonikaseadmete ja teiste probleemtoodete tootjad piirama tootmises ohtlike ainete kasutamist ning nende võimalikku keskkonda sattumist, veel hõlbustama ka  probleemtoodete jäätmete ringlusse võtmist. Samuti vältima vajadust kõrvaldada ringlusest ohtlikke jäätmeid ja edendama alternatiivse ning keskkonnasäästlikuma toorme kasutamist tootmises.

Tootjavastutus - tootja ja maaletooja peab teadma 02
Tootjavastutus - oluline info, mida iga tootja ja maaletooja peab teadma 9

Tootjavastutus ja probleemtooteregister

Tootjavastutus näeb elektroonikaseadmete ja teiste probleemtoodete tootjatele ette ka oma tegevuse registreerimise Probleemtooteregistris. Registrisse on koondatud erinevate tootjate andmed, samuti hoitakse ning töödeldakse seal andmeid nii Eestis valmistatud, riiki sisseveetud ning riigist välja veetud probleemtoodete ja jäätmete taaskasutamise kohta. Kõik tootjad on kohustatud end Probleemtooteregistris registreerima ning regulaarselt ka toodetud, kogutud ja taaskasutatud seadmete kohta aru andma.


Liitu tootjavastustusorganisatsiooniga

Ettevõtted, kes müüvad Eestis elektroonikaseadmeid, peavad liituma tootjavastutusorganisatsiooniga.