Elektroonikaseadmete jaemüüjate vastutus

elektroonikaseadmete jaemuujate vastutus weee

Kiirviited artikli sisule:

Jaemüüjate roll ja vastutus elektroonikaseadmete kogumisel ja ringlusse suunamisel
Sanktsioonid seaduse rikkumisel
Elektroonikaseadmete jaemüüjate vastutuse täitmine võib kohati olla keeruline
Liitu tootjavastutusorganisatsiooniga
Korduvad küsimused seoses elektroonikaseadmete jaemüüja vastutusega
Seotud mõisted ja kasulikud materjalid
Viited seotud õigusaktidele


Elektroonikaseadmete jaemüüjad on kohustatud korraldama elektroonikajäätmete kogumist ja taaskasutusse suunamist.

Elektroonikaseadmete jaemüüjate roll ja vastutus on Euroopa Liidu WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) direktiivis selgelt määratletud ning see on kehtestatud ka Eesti riiklikes õigusaktides.

WEEE direktiivi kohaselt peavad jaemüüjad võtma tagasi vanad või riknenud elektroonikaseadmed, kui tarbija ostab uue samalaadse toote. See on tuntud kui “üks-ühele” tagasivõtmise põhimõte ja see on mõeldud selleks, et hõlbustada elektroonikajäätmete nõuetekohast kõrvaldamist.

Jaemüüjatel on kohustus tagada oma müügikohas,  mis on 400m2 või suurem ja kus müüakse mh ka elektroonikaseadmeid, kuni 25 cm suuruste seadmete tasuta vastuvõtmine. Samuti peab iga müügikoht sõltumata  selle suurusest tagama akude ja patareide kogumise, kui akusid ja patareisid selles müügikohas müüakse.

Suuremate, kui 25 cm suuruste seadmete ära andmise puhul peavad müügikohad viitama, kus asub lähim kogumiskoht. 

Jaemüüjate roll ja vastutus elektroonikaseadmete kogumisel ja ringlusse suunamisel

Elektroonikaseadmete jaemüüjad on elektroonikaseadmete elutsükli oluline osa ning nende roll ja vastutus on oluline elektroonikajäätmete haldamisel. Jaemüüjate vastutuse mõistmine on keskkonna jätkusuutlikkuse saavutamisel määrava tähtsusega.

Jaemüüjate peamine vastutus on koguda ja nõuetekohaselt suunata ringlusse elektroonikajäätmed, mida nad oma tegevuse käigus genereerivad. See hõlmab nii oma töökohtadel tekkivaid jäätmeid kui ka tarbijatelt tagasi võetud elektroonikaseadmeid.

WEEE direktiivi ja Eesti Jäätmeseaduse alusel peavad jaemüüjad võtma tagasi vanad või kasutud elektroonikaseadmed, kui tarbija ostab uue samalaadse toote. See põhimõte on tuntud kui “üks-ühele” tagasivõtmise põhimõte. Lisaks peavad jaemüüjad võtma tagasi väiksemõõtmelisi elektroonikaseadmeid (alla 25 cm) sõltumata sellest, kas tarbija ostab uue toote või mitte, kui müügikoht on 400 m2 või suurem ning müüb mh ka elektri ja elektroonikaseadmeid.

Jaemüüjad mängivad olulist rolli elektroonikajäätmete kogumisel. Nad peavad olema suutelised tagastama vanad seadmed tootjatele või volitatud ringlussevõtu ettevõtetele. See tähendab, et nad peavad olema suutelised tagama, et kõik nende käest saadud elektroonikajäätmed jõuaksid ringlussevõtu või taaskasutusse.

Jaemüüjate vastutus ei piirdu ainult elektroonikajäätmete kogumise ja tagastamisega. Nad peavad ka informeerima tarbijaid elektroonikajäätmete nõuetekohasest kõrvaldamisest ja nende vastutusest seoses vanade seadmete tagastamisega. Lisaks peavad nad tarbijatele selgitama, millised on nende õigused ja kohustused seoses elektroonikajäätmetega.

Sanktsioonid seaduse rikkumisel

Seaduse rikkumisel võib Keskkonnainspektsioon määrata rahatrahvi. Juhul, kui seaduse rikkumine on oluline või toob kaasa keskkonnakahju, võib Eesti riik kaaluda ka kriminaalvastutust.

Seetõttu on elektroonikaseadmete jaemüüjatele oluline mõista nende vastutust ja tagada, et nad järgivad kõiki nõudeid. Kõige lihtsam ja tõhusam viis selle saavutamiseks on liituda tootjavastutusorganisatsiooniga, mis aitab jaemüüjatel täita nende kohustusi ja tagab, et nad jäävad seadusega kooskõlla.

Jäätmeseaduse alusel võib jäätmekäitluskohustuste rikkumise eest määrata rahatrahvi isegi kuni 400.000 eurot. Lisaks võib raskemate rikkumiste korral kaaluda ka kriminaalvastutust.

Organisatsioonid nagu Eesti Elektroonikaromu aitavad jaemüüjatel täita nende vastutust, korraldades elektroonikajäätmete kogumist, sorteerimist, ringlussevõttu ja käitlemist. Aitame jaemüüjatel vältida seaduse rikkumist ja sellest tulenevaid sanktsioone ning aitavad kaasa ka jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamisele.

Jäätmeseadus


elektroonikaseadmete jaemuujate vastutus weee
Elektroonikaseadmete jaemüüjate vastutus 8

Elektroonikaseadmete jaemüüjate vastutus

Tootjavastutusorganisatsioonid, nagu Eesti Elektroonikaromu, pakuvad jaemüüjatele terviklikku lahendust, mis hõlbustab nende vastutuse täitmist. Nad korraldavad elektroonikajäätmete kogumist, sorteerimist, taaskasutamist ja käitlemist, tagades seeläbi, et kõik elektroonikajäätmed jõuavad nõuetekohaselt ringlusse.

Lisaks aitavad tootjavastutusorganisatsioonid jaemüüjatel täita nende informeerimiskohustust, pakkudes teavet elektroonikajäätmete nõuetekohase kõrvaldamise kohta. See võib hõlmata nii trükiste, veebisaidi teabe kui ka inimeste koolitamist.

Liitumine tootjavastutusorganisatsiooniga nagu Eesti Elektroonikaromu aitab jaemüüjatel mitte ainult täita oma seadusest tulenevaid kohustusi, vaid ka edendada jätkusuutlikkust ja kaitsta keskkonda. See näitab ka tarbijatele, et ettevõte on pühendunud keskkonnakaitsele ja jätkusuutlikkusele, mis võib parandada ettevõtte mainet ja suurendada kliendilojaalsust.


Liitu tootjavastustusorganisatsiooniga

Ettevõtted, kes müüvad Eestis elektroonikaseadmeid, peavad liituma tootjavastutusorganisatsiooniga.


Korduvad küsimused seoses elektroonikaseadmete jaemüüja vastutusega

Mis on elektroonikaseadmete jaemüüjate kohustused vastavalt WEEE direktiivile ja Eesti Jäätmeseadusele?

Elektroonikaseadmete jaemüüjate peamine kohustus on tagada vanade või kasutute elektroonikaseadmete kogumine ja ringlussevõtt. WEEE direktiivi ja Eesti Jäätmeseaduse alusel peavad jaemüüjad võtma tagasi vanad või kasutud elektroonikaseadmed, kui tarbija ostab uue samalaadse toote.

Samuti on neil kohustus võtta tagasi väiksemõõtmelised elektroonikaseadmed sõltumata uue toote ostmisest. Lisaks peavad jaemüüjad tarbijaid teavitama seoses vanade elektroonikaseadmete tagastamise ja ringlussevõtuga.

Mis juhtub, kui jaemüüja ei täida oma kohustusi seoses elektroonikajäätmetega?

Eesti Jäätmeseaduse ja teiste seadusandlike aktide rikkumine võib kaasa tuua sanktsioone, sh trahve. Rikkumiste hulka kuulub näiteks elektroonikajäätmete nõuetekohase kogumise, käitlemise ja ringlusse suunamise kohustuse mittetäitmine. Samuti on karistatav tarbijatele teabe andmise kohustuse mittetäitmine.

Kuidas saavad jaemüüjad täita oma kohustusi seoses elektroonikajäätmetega?

Jaemüüjad saavad oma kohustusi täita, luues efektiivsed jäätmete kogumise ja käitlemise süsteemid ning teavitades tarbijaid nende kohustustest ja õigustest seoses elektroonikajäätmetega.

Teine viis oma kohustuste täitmiseks on liituda tootjavastutusorganisatsiooniga, nagu Eesti Elektroonikaromu, mis võtab enda peale elektroonikajäätmete kogumise, sorteerimise, taaskasutamise ja käitlemise.

Mis eelised on jaemüüjal, kui ta liitub tootjavastutusorganisatsiooniga?

Tootjavastutusorganisatsiooniga liitumine võimaldab jaemüüjal täita oma seaduslikke kohustusi jäätmete ringlussevõtu osas ilma, et peaks ise korraldama jäätmete kogumist, sorteerimist ja käitlemist.

Tootjavastutusorganisatsioonid nagu Eesti Elektroonikaromu pakuvad professionaalseid teenuseid, mis tagavad, et elektroonikajäätmed käideldakse nõuetekohaselt ja keskkonnasõbralikult. Lisaks võib sellise organisatsiooniga liitumine tõsta ettevõtte mainet, näidates nende pühendumust jätkusuutlikkusele ja keskkonnakaitsele.

Kas jaemüüjal on ka informeerimiskohustus seoses elektroonikajäätmete käitlemisega?

Jah, WEEE direktiiv ja Eesti Jäätmeseadus nõuavad, et jaemüüjad teavitaksid tarbijaid nende kohustusest tagastada vanad või kasutud elektroonikaseadmed ning võimalustest, kuidas seda teha.

See võib hõlmata infotagastamispunktide kohta, mida jaemüüja ise korraldab, või infot tootjavastutusorganisatsiooni kogumispunktide kohta, kui jaemüüja on sellise organisatsiooniga liitunud. Tarbijaid tuleb samuti teavitada elektroonikajäätmete nõuetekohase käitlemise olulisusest keskkonnale ja inimeste tervisele.

Seotud mõisted ja kasulikud materjalid

Allpool on toodud mõned seotud mõisted ja õigusaktid, mis käsitlevad elektroonikaseadmete jaemüüjate vastutust:

 1. Tootjavastutusorganisatsioon – organisatsioon, mis tegeleb tootjate, maaletoojate ja müüjate tootjavastutusest tulenevate kohustuste täitmisega. Eestis on üks selline organisatsioon Eesti Elektroonikaromu.
 2. Jäätmeseadus – Eesti õigusakt, mis reguleerib jäätmete käitlemist ja jäätmekäitluse korraldust. Seadus sisaldab ka sätteid tootjavastutuse kohta, sh jaemüüjate kohustusi seoses elektroonikajäätmetega.
  Viide: Jäätmeseadus
 3. WEEE Direktiiv (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) – Euroopa Liidu direktiiv, mis käsitleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid. Direktiiv kehtestab tootjate, importijate ja jaemüüjate kohustused seoses nende seadmete jäätmete kogumise ja käitlemisega.Viide: WEEE Direktiiv
 4. Elektroonikaromu – kasutuselt kõrvaldatud või kasutuskõlbmatud elektri- ja elektroonikaseadmed või nende osad, mis tuleb suunata taaskasutusse, ringlussevõttu või kõrvaldamisele.
  Viide: Keskkonnaameti definitsioonid
 5. Taaskasutus – jäätmete kasutamine tootmise, töötlemise, turustamise ja kasutamise protsessis mis tahes eesmärgil.
  Viide: Jäätmeseaduse §4

Viited seotud õigusaktidele

Vabariigi Valitsuse 20.04.2009 määrus nr 65 “Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad avaneb uues vahekaardis” (nn elektroonikaromude kogumise määrus)

Keskkonnaministri 09.02.2005 määrus nr 9 “Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded

Vabariigi Valitsuse 28.02.2019 määrus nr 13 “Probleemtooteregistri põhimäärus

Keskkonnaministri 27.04.2009 määrus nr 21 “Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord 

Keskkonnaministri 06.04.2011 määrus nr 24 “Teabe esitamise tähtaegade täpsustatud loetelu elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriate lõikes

Keskkonnaministri 22.07.2013 määrus nr 57 “Probleemtoote kasutajale kättesaadavaks tehtava teabe loetelu ning teabe esitamise viisid ja kord

Nende mõistete ja õigusaktide mõistmine on oluline, et mõista elektroonikaseadmete jaemüüjate vastutust seoses jäätmete käitlemisega.