Euroopa Liidu Nõukogu võttis vastu uue määruse patareide ja akude ning patarei- ja akujäätmete kohta

Nõukogu võttis vastu uue määruse patareide ja akude ning patarei- ja akujäätmete kohta

Euroopa Nõukogu on 10.06.2023 astunud olulise sammu keskkonnasõbraliku tuleviku suunas, võttes vastu uue määruse patareide ja akude ning patarei- ja akujäätmete kohta. See uus määrus seab kõrgemad jätkusuutlikkusnormid, reguleerides patareide ja akude elutsüklit kogu ulatuses – alates tootmisest kuni taaskasutamiseni ja ringlussevõtuni. Määruse eesmärk on tagada, et patareid ja akud oleksid ohutud, vastupidavad ning panustaksid Euroopa Liidu rohepöördesse.

Patareid ja akud mängivad olulist rolli dekarboniseerimisel ning Euroopa Liidu üleminekul heitmevabadele transpordivahenditele. Samal ajal sisaldavad väljavahetatud patareid ja akud rikkalikult väärtuslikke ressursse, mille korduskasutamine on äärmiselt oluline, et vähendada sõltuvust nende materjalide impordist kolmandatest riikidest. Uued normid mitte ainult ei suurenda Euroopa tööstuse konkurentsivõimet, vaid tagavad ka uute patareide ja akude jätkusuutlikkuse, toetades sellega rohelisele majandusele üleminekut.

Seetõttu on äärmiselt oluline suunata jõupingutused nende ressursside taaskasutamisse, vähendades sellega sõltuvust kolmandatest riikidest. Uued normid aitavad kaasa Euroopa tööstuse konkurentsivõimele ning tagavad, et tulevased patareid ja akud oleksid mitte ainult jätkusuutlikud, vaid toetaksid ka keskkonnasõbralikke eesmärke.

Uus määrus hõlmab kõiki patareide ja akude liike, sealhulgas kantavaid patareisid ja akusid, elektrisõiduki akusid, tööstuslikke patareisid ja akusid, mootorsõiduki akusid ning kergtranspordivahendite akusid nagu elektrijalgrattad, elektrimopeedid ja elektritõukerattad.

Ringmajanduse edendamine

Uued normid on suunatud ringmajanduse edendamisele, käsitledes patareide ja akude kogu elutsüklit. Määruses sätestatakse ambitsioonikad nõuded elutsükli lõpu kohta, sealhulgas kogumiseesmärgid ja -kohustused, materjalide taaskasutamise eesmärgid ning laiendatud tootjavastutus.

Tootjatele seatakse eesmärk koguda kantavate patareide ja akude jäätmeid – 63% ulatuses aastaks 2027 ning 73% ulatuses aastaks 2030. Lisaks on kehtestatud eraldi eesmärgid kergtranspordivahendite patareide ja akude jäätmete kogumiseks – 51% ulatuses aastaks 2028 ning 61% ulatuses aastaks 2031.

Määruses määratakse kindlaks, et liitiumi taaskasutamise eesmärk peaks olema 50% aastaks 2027 ning 80% aastaks 2031. Need eesmärgid võivad muutuda vastavalt turu ja tehnoloogia arengule ning liitiumi kättesaadavusele.

Õiglased normid ja keskkonnamõju vähendamine

Uued normid on suunatud õiglasema konkurentsi tagamisele, toimides ohutus-, kestlikkus- ja märgistusnõuete kaudu. Normide täitmist jälgitakse jõuliselt, hõlmates toimivuse, vastupidavuse ja ohutuskriteeriume ning piirates ohtlike ainete, nagu elavhõbe, kaadmium ja plii, kasutamist. Samuti kehtestatakse määruses märgistus- ja teabenõuded, mis aitavad tarbijatel teha teadlikke valikuid.

Uue määruse eesmärk on vähendada patareide ja akude keskkonna- ning sotsiaalset mõju kogu elutsükli jooksul. Ettevõtjatele seatakse ranged nõuded päritolumaterjalide hoolika jälgimise osas, mis aitab vähendada nende mõju keskkonnale ja ühiskonnale.

Järgmised sammud ja taust

Vastu võetud määrusega on lõppenud vastuvõtmisprotsess nõukogus. Järgmised sammud hõlmavad nõukogu ja Euroopa Parlamendi poolset allkirjastamist ning määruse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Määrus hakkab kehtima 20 päeva pärast avaldamist.

See määrus on oluline samm Euroopa Liidu pingutustes luua jätkusuutlikum ja keskkonnasõbralikum tulevik, eriti arvestades patareide ja akude olulist rolli süsinikuvaba transpordi ja ringmajanduse edendamisel. Uus määrus asendab senise 2006. aasta patareide ja akude direktiivi ning täiendab olemasolevaid õigusakte, eriti jäätmekäitluse valdkonnas. Algatus on vastus Euroopa Komisjoni 2020. aasta detsembris esitatud ettepanekule ning see on saavutatud pärast pikaajalisi läbirääkimisi nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel.


Seotud materjalid:

Nõukogu võttis vastu uue määruse patareide ja akude ning patarei- ja akujäätmete kohta

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid, millega muudetakse direktiivi 2008/98/EÜ ja määrust (EL) 2019/1020 ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2006/66/EÜ

Euroopa Liidu rohepööre


Liitu tootjavastustusorganisatsiooniga

Ettevõtted, kes müüvad Eestis elektroonikaseadmeid, peavad liituma tootjavastutusorganisatsiooniga.