Eesti Elektroonikaromu pakkumuse esitamise kutsedokument (PKD)

piktogrammid
 1. Sissejuhatus
 2. OÜ Eesti Elektroonikaromu(edaspidi: E-Romu) (registrikood:   16472882); asukoht Suur-Sõjamäe tn 31, 11415 Tallinn) on Jäätmeseaduse (edaspidi: JäätS) §-s 233 nimetatud tootjavastutusorganisatsioon, mis tegeleb vana elektroonika kogumisega nendes kohalikes omavalitsustes, kus see on seadusega ette nähtud.
 3. Käesoleva PKD järgi parima pakkumuse väljaselgitamine ja lepingu sõlmimine ei ole riigihanke läbiviimine ega hankelepingu sõlmimine riigihangete seaduse (edaspidi: RHS) mõttes ning sellele ei kohaldu RHS-st tulenevad nõuded või regulatsioon.
 4. Samuti ei ole E-Romu hankija RHS-i mõttes, vaid tegemist on eraõigusliku juriidilise isikuga, kellele ei rakendu RHS-i regulatsioon ning kes otsib lepingupartnerit tsiviilõiguslikus suhtes võlaõigusliku lepingu sõlmimiseks.
 • Pakutava teenuse üldine kirjeldus
 • Käesolevaga kutsub E-Romu Teid esitama pakkumust teenuse osutamise lepingu sõlmimiseks järgmiste teenuste osas:
 • elektroonikajäätmete kogumise ja veoteenuse tonnihind PKD lisas 1 loetletud asukohtadest tellija poolt viidatud aadressile;
  • vanaelektroonika  kogumiseks vajalike 30m3 konteinerite rent kokku 84 konteinerit (konteinerite asukohad, tüübid ja spetsifikatsioon on loetletud PKD lisas 1);
  • vanaelektroonika kogumise ja veoteenus E-Romu klientide asukohtadest järgmist liiki jäätmeveokitega: a) multilift veok koos hüdrotõstuk kraanaga ja multilift konteineriga; b) multilift veok ilma kraanata; c) tagaluuktõstuki ja kongiga furgoonauto;
  • elektroonikakonteinerite kleebistamine;
  • elektroonikarkonteinerite puhastamine graffitist või sodimisjälgedest;
  • elektroonikarkonteinerite ümbruse koristusteenus.
 • E-Romu soovib hankida kõiki punktis 2.1 loetletud teenuseid korraga ning ühe lepingu raames.
 • Nõuded pakkujale
 • Pakkujal peavad olema kõik vajaminevad load, registreerinud ja kooskõlastused punktis 2.1 loetletud teenuste osutamiseks.
 • Nõuded pakkumusele
 • Pakkumuse esitamise tähtaeg: 14.09.2022.
 • Pakkumuses tuleb esitada PKD lisas 2 esitatud vormil, kus tuleb märkida kõikide punktis 2.1 loetletud teenuste hinnad, sh punktis 2.1.3 loetletud teenuse osas eraldi hinnad kõikide loetletud jäätmeveokite kaupa.
 • Koos pakkumusega tuleb tasuda tagatis summas 5000(viis tuhat) eurot, mis tuleb tasuda hiljemalt 01.09.2022 Eesti Elektroonikaromu OÜ arveldusarvele nr EE917700771007756974. Tagatis tagastatakse pärast pakkumuste hindamist ja eduka pakkujaga lepingu sõlmimist.
 • Pakkumuste hindamine
 • Pakkumuste hindamisel arvestatakse punktis 2.1 loetletud teenuse hindu kogumis, mille põhjal selgub parim pakkumus.
 • Pakkumused on konfidentsiaalsed ning ei kuulu avaldamisele teistele pakkujatele ega kolmandatele isikutele.
 • Lepingu sõlmimine
 • E-Romu sõlmib majanduslikult soodsaima pakkumuse esitanud pakkujaga töövõtulepingu (PKD lisa 3).
 • ERomu-l on õigus pakutud hinna ja lepingu tingimuste osas pakkujaga täiendavalt läbi rääkida.
 • PKD lisad
 • Lisa 1 konteinerite asukohad;
  • Lisa 2 pakkumuse vorm;
  • Lisa 3 töövõtuleping.

Lisainfo ning dokumentidega tutvumise osas palume kirjutada aadressil info@elektroonikaromu.ee või helistada telefonil 56 236 697