OÜ Eesti Elektroonikaromu on elektri- ja elektroonikaseadmete tootjate ühendus.

Tegeleme kasutatud elektroonikaseadmete (romud, akud ja patareid) kogumise ja taaskasutamise korraldamisega vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele.

Loe lisa LIITUMINE

TOOTJA JA MAALETOOJA VASTUTUS

Alates 13. augustist 2005 kehtib elektri- ja elektroonikaseadmetele tootja vastutuse põhimõte, mis tähendab, et turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmed tuleb tootjal toote kasuliku ea möödudes turult tagasi koguda ja nõuetekohaselt käidelda.

Tootjateks antud valdkonda reguleerivate õigusaktide tähenduses on kõik elektri- ja elektroonikaseadmete maaletoojad. Lisaks vastutusele peale 13.augustit 2005 turule lastud seadmete eest, panevad õigusaktid tootjale vastutuse ka enne nimetatud kuupäeva ringlusesse lastud toodete, ehk endisaegsete jäätmete eest.

Endisaegsete jäätmete eest vastutavad turul tegutsevad maaletoojad ühiselt ning kulud jaotatakse vastavalt maaletooja turuosale vastavat liiki elektri- ja elektroonikaseadmete müügis.

Loe lisa

TOOTJAVASTUTUSE PÕHIMÕTE

Elektri- ja elektroonikaseadmetest (EE-seadmetest) tekkivate jäätmete kogumise, taaskasutamise ja käitlemise nõuded on Euroopa Liidu tasandil kehtestatud EU direktiiviga 2002/96/EÜ, mis laiemalt tuntuks saanud kui WEEE direktiiv. Eesti tasandil kajastuvad WEEE direktiiviga sätestatud nõuded Jäätmeseaduses ning Jäätmeseaduse alusel vastu võetud Vabariigi Valitsuse ja Keskkonnaministri vastavates määrustes.

Jäätmeseadus kehtestab tootja vastutuse põhimõtte, mille kohaselt peab Tootja tagama tema poolt valmistatud, edasimüüdud või sisseveetud EE-seadmetest tekkivate jäätmete kokkukogumise ja nende taaskasutamise või nende kõrvaldamise. Nimetatud tegevustega seotud kulud peab kandma Tootja, mis tähendab, et Tootjad peavad korraldama oma toodetest tekkinud jäätmete tagasivõtmise ja kogumise ning taaskasutamise ja käitlemise . Oluline on siinkohal rõhutada, et Tootja mõiste ei hõlma vaid tootjaid selle sõna tavapärases tähenduses  valdkonda reguleerivate õigusaktide tähenduses on Tootjateks kõik elektri- ja elektroonikaseadmete maaletoojad.

LOE LISA

Viimased UUdised

Loe veel
kuhu-viia-jaatmet-prugi-romud-patareid